پذیرش نمایندگی

 

فرم نمایندگی

 • مشخصات طرف قرارداد

 • محل سکونت و کسب

 • اطلاعات شرکا

 • اطلاعات پرسنل

 • نحوه ویزیت

 • محدوده فعالیت

 • تعداد مراکز تحت پوشش

  در صورت عدم موجود بودن مرکز عدد صفر وارد شود
 • امکانات مجموعه

 • تعداد شرکت های طرف قرارداد